ŠRD Kosec - športno rekreativno društvo

ŠPORTNO REKREACIJSKO DRUŠTVO KOSEC
Šmarska cesta 3,
1291 ŠKOFLJICA

Badminton

Kolesarjenje

Pohodništvo

Odbojka

Upravni odbor društva

Predsednik: Primož Strgar

Podpredsednik: Davor Grubišič

Blagajnik: Sandra Vukadinovič

Tajnik: Janja Prelovšek

Član: Damjan Sajovic

MANDAT JE BIL POTRJEN NA REDNI LETNI SKUPŠČINI 22.3.2016 IN VELJA ZA OBDOBJE 2016 - 2020

Mandat velja do izvolitve novega vodstva, do preklica ali do prenehanja delovanja društva o čemer se odloča na SKUPŠČINI društva.

 

Upravni odbor
Upravni odbor je izvršilni organ skupščine in opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela, ter vodi delo društva med dvema skupščinama po programu in sprejetih sklepih skupščine. Upravni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini.

Upravni odbor šteje 5 (pet) članov. Sestavljajo ga:
-predsednik (vodi in organizira delo v upravnem odboru);
-tajnik;
-blagajnik;
-podpredsednik;
-član.

Upravni odbor se sestaja po potrebi, oz. mesečno. Izvoljen je za dobo 4 (štirih) let. Seje upravnega odbora sklicuje predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpresednik ali tajnik društva. Upravni odbor je sk lepčen, če je navzoča večina članov. Odloča po sistemu večine. V primeru, da je število glasov izenačeno je sprejet sklep, za katerega je glasoval predsednik. Predsednik glasuje zadnji. Upravni odbor lahko za delo na svojem področju imenuje tudi posamezne komisije ali sekcije društva. Vodje komisij so lahko le člani društva, izjemoma tudi zunanji člani kot strokovnjaki. Vodje komisij ali sekcij so lahko vabljeni na seje UO .

Naloge upravnega odbora
Upravni odbor:
-sklicuje redno ali izredno skupščino;
-skrbi za izvrševanje programa društva;
-pripravlja predloge aktov društva;
-pripravi predlog finančnega plana in zaključnega računa;
-skrbi za finančno in materialno poslovanje društva;
-upravlja s premoženjem društva;
-ustanavlja in ukinja komisije;
-uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih še dodatno naloži skupščina;
-zahteva uvedbo disciplinskega postopka zoper člane, ki kršijo predpisan red;
-vodi evidenco prostovoljnega dela v društvu in določa višino, rok in način plačila članarine. V ta namen lahko določi članarino: 1. aktivnim članom, 2. drugim članom društva, 3. znižanje članarine članom, ki so se nadpovprečno prizadevali v delu društva,
-sprejema odločitve o izdajanju priznanj, pohval, častnih znakov in nagrad zaslužnim članom društva;
-skupaj z nadzornim odborom odloča o disciplinskih kršitvah kot organ II. stopnje;
-predlaga skupščini podelitev naziva "častni član";
-opravlja nalogo arbitra v sporih med organi društva ali v sporih med organi društva in člani;
-odloča o pritožbah zoper morebitne komisije oz. sekcije.

Predsednik društva
Predsednik zastopa in predstavlja društvo proti tretjim osebam, državnim in upravnim organom in organizacijami doma in v tujini. Predsednik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli skupščina za dobo 4 (štirih let). Predsednik je lahko izvoljen večkrat zapored. Za svoje delo je odgovoren neposredno skupščini in upravnemu odboru.

Naloge predsednika društva
Predsednik društva:
-sklicuje sestanke upravnega odbora,
-poda zahtevek za uvedbo disciplinskega postopka,
-koordinira delo upravnega odbora in drugih komisij ter organov društva,
-odloča samostojno o zadevah, v katerih je nujno hitro odločanje,
-odloča o nakupu in prodaji premičnin manjše vrednosti,
-predlaga podelitev nagrad, pohval in častnih znakov ter nagrad zaslužnim članom društva.