ŠRD Kosec - športno rekreativno društvo

ŠPORTNO REKREACIJSKO DRUŠTVO KOSEC
Šmarska cesta 3,
1291 ŠKOFLJICA

Pohodništvo

Odbojka

Badminton

Kolesarjenje

Statut društva

STATUT DRUŠTVA

 

Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 60/95 in 89/99) je ustanovni zbor ŠPORTNO REKREACIJSKEGA DRUŠTVA KOSEC, dne 11.11.2002, sprejel naslednja

PRAVILA TEMELJNEGA AKTA

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1.člen
ŠPORTNO REKREACIJSKO DRUŠTVO KOSEC, skrajšano ime društva je DRUŠTVO KOSEC, v nadaljevanju društvo, je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki jih združuje želja aktivno in športno preživeti prosti čas in so pripravljeni izvajati tudi druge družbene in družabne aktivnosti. V okviru društva bodo organizirane rekreacijske dejavnosti v različnih športnih panogah, npr: atletika, kolesarjenje, košarka, nogomet, odbojka, smučanje, badminton in pohodništvo. Seveda pa začetna opredelitev ne izključuje ostalih športnih panog.

2.člen
Društvo je pravna oseba civilnega prava, sedež društva je na Škofljici, Šmarska c.3, 1291 ŠKOFLJICA. Društvo ima svoj transakcijski račun.

3.člen
Društvo ima svoj znak in žig. Znak društva je grafični prikaz silhuete barjanskega ptiča KOSEC. Simbol je na rumeni podlagi in z napisom. Žig je okrogle oblike premera 32 mm. V sredini je grafični prikaz KOSCA, v zgornjem delu žiga je napis ŠPORTNO REKREACIJSKO DRUŠTVO KOSEC, v spodnjem delu pa napis ŠKOFLJICA.

4.člen
Društvo si bo prizadevalo za so delovanje z drugimi organizacijami, zvezami ali društvi s podobno dejavnostjo v R Sloveniji ali izven nje.

5.člen
Društvo obvešča svoje člane:
-s pravico vpogleda v zapisnike organov društva,
-v občinskem glasilu in drugih sredstvih javnega obveščanja,
-na rednih sestankih društva,
-v društvenem glasilu,
-na oglasnih deskah,
-na druge načine.

Širšo javnost obvešča društvo tako, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov ali druge, ter predstavnike sredstev javnega obveščanja. Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik društva. Predsednik lahko pooblasti drugega člana za stike z javnostjo, ki odgovarja za resničnost in pravilnost navedenih podatkov.


II. NAMEN IN NALOGE DRUŠTVA

6. člen
Namen društva je organizacija športnih aktivnosti na rekreacijski ravni. To dosega tako da:
-sodeluje s posamezniki in društvi ki se ukvarjajo s podobnimi aktivnostmi,
-organizira rekreativne dejavnosti po posameznih področjih,
-sodeluje z institucijami, ki se strokovno ukvarjajo s športno dejavnostjo, z njihovo pomočjo organizira predavanja s področja športa in zdravega načina življenja,
-seznanja člane in javnost o napredovanju na posameznih področjih delovanja društva,
-spodbuja strokovno izpopolnjevanje članov društva,
-pridobiva nove člane,

Ambicija društva je sodelovanje v rekreacijskih ligah.

III. ČLANSTVO

7. člen
Član društva lahko postane vsakdo, ki ga zanimajo navedena področja rekreativnega življenja in dela in se včlani v društvo. Društvo ima redne in častne člane. Članstvo v društvu je prostovoljno. Kdor želi postati član mora upravnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva s katero se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva in drugimi predpisi, ki urejajo to področje, ter plačeval članarino. Član društva lahko pod enakimi pogoji postane tudi tuj državljan. Mladoletna oseba od 7. do 15 leta starosti mora predložiti soglasje roditeljev ali skrbn ika. Častni člani so lahko: uspešni športniki, sponzorji, donatorji in pristaši, ki so s svojimi prispevki pripomogli k dobrobiti društva ali drugi. Častni člani so vabljeni na društvene prireditve, imajo pravico sodelovanja, brez pravice odločanja, voli ti in biti izvoljen v organe društva. Naziv “častni član” dodeli posamezniku skupščina.

8. člen
Pravice članov so:
-da volijo in so izvoljeni v organe društva,
-da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih društva,
-da uresničujejo svoje interese na področju dejavnosti društva,
-da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno-materialnim poslovanjem,
-da uporabljajo materialna sredstva društva oz. koristijo opremo društva pod pogoji, ki jih določa upravni odbor,
-da sodelujejo v akcijah, ki jih organizira društvo, pod pogoji, ki jih določa upravni odbor,

9. člen
Dolžnosti članov so:
-da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva,
-da aktivno sodelujejo na akcijah, ki jih prireja društvo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva,
-da redno plačujejo članarino v višini, ki jo letno določi upravni odbor društva,
-da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane,
-da varujejo ugled društva,
-da s svojim delovanjem ne ogrožajo sebe ali drugih.

Neizpolnjevanje navedenih dolžnosti, razen dolžnosti navedene v tretji alinei tega člena, predstavlja disciplinsko kršitev. Za člane, ki aktivno sodelujejo pri aktivnostih društva po drugi alinei tega člena, lahko uprav ni odbor določi nižjo članarino, dolžan pa je voditi evidenco prostovoljnega dela v društvu.

10. člen
Članstvo v društvu preneha:
-s prostovoljnim izstopom,
-s črtanjem,
-z izključitvijo,
-s smrtjo.

Član prostovoljno izstopi iz društva, Če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o odstopu. Upravni odbor črta iz članstva člana, če ta kljub opominu po izteku roka, določenega v opominu, ne plača članarine za tekoče leto, brezpogojno pa mu preneha članstvo, če članarine ne plača dve leti zapored.
Člana se iz društva lahko izključi na podlagi izrečenega pravnomočnega disciplinskega ukrepa.
Član, ki je bil iz članstva črtan, se lahko včlani po preteku treh let od črtanja, ali prej, pod pogojem, da plača zaostalo članarino.
Član, ki je bil iz društva izključen, se v društvo ne more včlaniti najmanj 5 (pet) let po izključitvi, nadaljnjih 5 (pet) let pa ne more biti izvoljen v organe društva.

IV. ORGANI DRUŠTVA

11. člen
Organi društva so:
-skupščina,
-predsednik društva,
-upravni odbor,
-nadzorni odbor,
-disciplinska komisija,
-tehnični referent.

Člani organov društva imajo pravico do nadomestila stroškov, razen za zasedanje skupščine. Posameznim članom upravnega odbora se lahko izplačajo nagrade za delo. O višini nagrade odloča skupščina.

12. člen

Skupščina
Skupščina je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani (redni in častni). Skupščina je lahko redna ali izredna. Redno skupščino sklicuje upravni odbor enkrat letno. Izredno skupščino se lahko skliče po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo tretjine članov društva. Upravni odbor je dolžan sklicati izredno skupščino v roku 30 (trideset) dni po prejemu zahteve za sklic. Če upravni odbor skupščine kljub temu ne skliče, jo skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznim gradivom. Izredna skupščina odloča le o zadevi, za katero je bila sklicana.

13. člen
O sklicu skupščine in z dnevnim redom morajo biti člani društva seznanjeni najmanj 14 dni pred skupščino. Skupščina je sklepčna, če je prisotna več kot polovica članov. Če skupščina ni sklepčna, se zasedanje odloži za 30 minut. Po poteku tega časa je skupščina sklepčna:
-če se ugotovi, da so bili člani v redu vabljeni in
-če je prisotnih najmanj 10 članov.
Če skupščina odloča na podlagi tretjega odstavka 13. člena, sklepi postanejo pravnomočni po poteku 30 dni, v kolikor v tem času ni bila sklicana ponovna skupščina.

14. člen
Glasovanje je praviloma javno, člani pa se z navadno večino lahko odločijo za tajni način glasovanja. Volitve organov so javne ali tajne, če se članstvo tako odloči in se izvedejo po razpravi. Sklep skupščine je veljaven, če se je zanj odločila več kot polovica prisotnih. Za sklepe, ki spreminjajo statut, s katerimi se sprejemajo pravilniki ali se odloča o vprašanjih, od kater ih je neposredno ali posredno odvisen obstoj društva, sta potrebni dve tretjini glasov prisotnih članov.

15. člen
Skupščino vodi delovno predsedstvo, ki ga izvoli skupščina na predlog upravnega odbora ali na predlog skupine članov. O poteku skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo delovni predsednik, zapisnikar in dva overitelja.

16. člen
Naloge in pristojnosti skupščine so, da:
-izvoli delovno predsedstvo,
-sklepa o dnevnem redu,
-sprejema poročila o pretekli dobi,
-sprejema program dela društva za predvideno dobo,
-sprejema finančni načrt in zaključni račun,
-voli in razrešuje člane upravnega odbora: predsednika in podpredsednika društva, tajnika in blagajnika in člana; člane nadzornega sveta, člane disciplinske komisije,
-odloča o pritožbah zoper sklepe organov društva,
-odloča o vključevanju in dolgoročnem sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami,
-odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z namenom in cilji društva,
-odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
-odloča o vseh vprašanjih od katerih je neposredno ali posredno odvisen obstoj društva,
-odloča o spremembah statuta in drugih predpisov društva,
-imenuje posebne komisije ali ustanovi sekcije ali oboje ukinja,
-opravlja nalogo arbitra v sporih med upravnim odborom in drugimi organi ali člani društva,
-sklepa o prenehanju društva,
-podeljuje naziv častni član,
-odloča o višini nagrade posameznim članom, za delo v preteklem letu. Gradivo za vprašanja, o katerih odloča skupščina in so navedena v 3.,4.,8.,10.in 12. alinei mora biti upravnemu odboru dostavljen najmanj 8 (osem) dni pred zasedanjem skupščine.

17. člen

Upravni odbor
Upravni odbor je izvršilni organ skupščine in opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela, ter vodi delo društva med dvema skupščinama po programu in sprejetih sklepih skupščine. Upravni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini.

Upravni odbor šteje 5 (pet) članov. Sestavljajo ga:
-predsednik (vodi in organizira delo v upravnem odboru);
-tajnik;
-blagajnik;
-podpredsednik;
-član.

Upravni odbor se sestaja po potrebi, oz. mesečno. Izvoljen je za dobo 4 (štirih) let. Seje upravnega odbora sklicuje predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpresednik ali tajnik društva. Upravni odbor je sk lepčen, če je navzoča večina članov. Odloča po sistemu večine. V primeru, da je število glasov izenačeno je sprejet sklep, za katerega je glasoval predsednik. Predsednik glasuje zadnji. Upravni odbor lahko za delo na svojem področju imenuje tudi posamezne komisije ali sekcije društva. Vodje komisij so lahko le člani društva, izjemoma tudi zunanji člani kot strokovnjaki. Vodje komisij ali sekcij so lahko vabljeni na seje UO .

18. člen

Naloge upravnega odbora
Upravni odbor:
-sklicuje redno ali izredno skupščino;
-skrbi za izvrševanje programa društva;
-pripravlja predloge aktov društva;
-pripravi predlog finančnega plana in zaključnega računa;
-skrbi za finančno in materialno poslovanje društva;
-upravlja s premoženjem društva;
-ustanavlja in ukinja komisije;
-uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih še dodatno naloži skupščina;
-zahteva uvedbo disciplinskega postopka zoper člane, ki kršijo predpisan red;
-vodi evidenco prostovoljnega dela v društvu in določa višino, rok in način plačila članarine. V ta namen lahko določi članarino: 1. aktivnim članom, 2. drugim članom društva, 3. znižanje članarine članom, ki so se nadpovprečno prizadevali v delu društva,
-sprejema odločitve o izdajanju priznanj, pohval, častnih znakov in nagrad zaslužnim članom društva;
-skupaj z nadzornim odborom odloča o disciplinskih kršitvah kot organ II. stopnje;
-predlaga skupščini podelitev naziva "častni član";
-opravlja nalogo arbitra v sporih med organi društva ali v sporih med organi društva in člani;
-odloča o pritožbah zoper morebitne komisije oz. sekcije.

19. člen

Predsednik društva
Predsednik zastopa in predstavlja društvo proti tretjim osebam, državnim in upravnim organom in organizacijami doma in v tujini. Predsednik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli skupščina za dobo 4 (štirih let). Predsednik je lahko izvoljen večkrat zapored. Za svoje delo je odgovoren neposredno skupščini in upravnemu odboru.

20. člen

Naloge predsednika društva
Predsednik društva:
-sklicuje sestanke upravnega odbora,
-poda zahtevek za uvedbo disciplinskega postopka,
-koordinira delo upravnega odbora in drugih komisij ter organov društva,
-odloča samostojno o zadevah, v katerih je nujno hitro odločanje,
-odloča o nakupu in prodaji premičnin manjše vrednosti,
-predlaga podelitev nagrad, pohval in častnih znakov ter nagrad zaslužnim članom društva.

21. člen

Nadzorni odbor
Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva. Nadzorni odbor enkrat letno poroča skupščini, ki ji je tudi odgovoren za delo. Nadzorni odbor je sestavljen iz treh uglednih članov društva, ki jih izvoli skupščina za dobo 4 (štirih) let. Člani med seboj izvolijo predsednika. Funkcija člana nadzornega odbora ni združljiva s funkcijo v upravnem odboru. Člani nadzornega odbora so lahko člani posameznih komisij. Nadzorni odbor je sklepčen, če so prisotni vsi trije člani, odloča večina.

22. člen

Disciplinska komisija
Disciplinsko komisijo voli in imenuje skupščina za dobo 4 (štirih) let. Sestavljajo jo trije člani in dva namestnika. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi ali na zahtevo drugih organov društva. Disciplinska komisija odloča o disciplinskih kršitvah kot organ I. stopnje. Za odločanje je potrebna prisotnost predsednika in dveh članov.
O pritožbah na odločitve disciplinske komisije odloča razširjeni upravni odbor (upravni odbor + nadzorni odbor) kot organ II. stopnje.a odl očanje je potrebna prisotnost več kot polovica članov obeh odborov.

V. DISCIPLINSKI POSTOPEK

23. člen

Disciplinski postopek
Disciplinski postopek se vodi po načelih skrajšanega kazenskega postopka.

24. člen
Disciplinske kršitve
Lažje kršitve: neplačilo članarine, izostajanje na sestankih, površno opravljanje zaupanih nalog in druge kršitve, ki jih oceni disciplinski organ.
Težje kršitve: neizvajanje zaupanih nalog in druge kršitve, ki jih določi disciplinski organ.

25. člen
Disciplinski ukrepi
Kot disciplinski ukrep se lahko izreče:
-opomin;
-javni opomin;
-izključitev.

Član, ki je s svojim ravnanjem povzročil društvu škodo, jo je dolžan povrniti. Višino škode določi upravni odbor.

VI. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE

26. člen
Viri dohodkov društva so:
-članarina;
-javna sredstva;
-darila, volila;
-dohodek iz dejavnosti društva in naslova materialnih pravic;
-namenska humanitarna sredstva,
-prispevki sponzorjev;
-drugi viri.

27. člen
Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga moraporabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.Vsaka delitev premoženja med njegove člane je nična.

28. člen
Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani,ki jihsprejme skupščina. Na redni skupščini člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključniračun.

29. člen
Finančne in materialne listine podpisuje predsednik društva, po njegovem pooblastilu pa tudipodpredsednik ali drug član društva, ki ga pooblasti predsednik.Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi.

30. člen
Delo blagajnika je javno. Vsak član ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva, če to ni povezano z dodatnimi stroški. Za pomoč in urejanje finančno materialnih zadev lahko društvo zaposli finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

31. člen
Društvo ima lahko premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisano v inventarno knjigo. Premično premoženje manjše vrednosti se lahko kupi ali odtuji na podlagi odločitve predsednika, premično premoženje večje vrednosti na podlagi sklepa upravnega odbora in nepremičnine le na podlagi sklepa skupščine.

VII. PRENEHANJE DRUŠTVA

32. člen
Društvo lahko preneha:
-po sklepu skupščine z dvotretjinsko večino;
-po samem zakonu.

V primeru prenehanja društva preide po poravnavi vseh obveznosti premoženje društva pravnemu nasledniku, to je pravni osebi, registrirani po Zakonu o društ vih, ki se navede v sklepu, v katerem se ugotavlja, da je društvo prenehalo obstajati. Proračunska sredstva se vrnejo v občinski proračun.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

33. člen
Ta pravila temeljnega akta društva je sprejela skupščina na svoji ustano vni seji, dne 11.11.2002 in jih dopolnila 08.12.2002 ter veljajo v skladu z zakonom od tega dne dalje.

Franc Jurkovič
ZASTOPNIK DRUŠTVA